N.Bách ·
3 năm trước
 1236

Ban hành nhiều chính sách, pháp luật lĩnh vực BĐKH

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020, Cục Biến đổi khí hậu được Bộ TN&MT giao chủ trì, phối hợp xây dựng nhiều chính sách, pháp luật quan trọng lĩnh vực biến đổi khí hậu. Hiện đang hoàn thiện dự thảo chi tiết Nghị định của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôdôn.

Xây dựng dự thảo chi tiết theo tiến độ đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống quốc gia kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Bên cạnh đó, Cục Biến đổi khí hậu chủ trì dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng các dự thảo chi tiết đối với các đề án, nhiệm vụ như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hỗ trợ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam; Cập nhật Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT tập trung nguồn lực, giải pháp, nhất là việc tham vấn chuyên gia trong nước và quốc tế, kinh nghiệm quốc tế nhằm nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, pháp luật lĩnh vực biến đổi khí hậu, góp phần nguồn lực cho hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững đất nước; thực thi hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch, chương trình hành động và cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu.     

Nguồn