Huyền My ·
1 năm trước
 2435

Cà Mau: Đẩy nhanh tiến độ, kiên quyết xử lý vi phạm trong quản lý đầu tư công

Vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các sở ngành đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư công.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, đến hết tháng 7/2022, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đạt 34,4% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó, các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai đầu tư chỉ giải ngân đạt 26,6% kế hoạch vốn); tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp kinh tế đạt 56,11% so với dự toán. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, công trình năm 2022 trên địa bàn, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ban, ngành đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, TP. Cà Mau và các chủ đầu tư trong việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư công. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư các dự án.

Cà Mau kiên quyết xử lý vi phạm trong đầu tư công.

UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP. Cà Mau tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Trong đó, lưu ý rà soát giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5022 ngày 04/8/2022. Đặc biệt, đối với các dự án đang theo dõi, xử lý thu hồi, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý; báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/8/2022.

Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thực hiện theo đúng danh mục, dự toán đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; khẩn trương thực hiện các dự án, công trình, đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được giao trong năm ngân sách.

Đồng thời, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc chấn chỉnh việc phát sinh tình trạng phê duyệt dự toán các dự án, công trình do cơ quan, đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư vượt kinh phí được cấp thẩm quyền phê duyệt trong dự toán đầu năm; trừ trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương tự cân đối nguồn lực để đảm bảo bố trí đủ vốn thực hiện.

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án theo quy định; trường hợp không điều chỉnh được thì đề xuất phương án cắt, giảm kế hoạch vốn, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ đầu tư đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo giám sát tình hình triển khai, thực hiện dự án; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức, cá nhân liên quan cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Xử lý kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý đầu tư công.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư các dự án tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án, xây dựng kế hoạch vốn, triển khai dự án ngay sau khi được giao vốn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.