Huyền My ·
1 năm trước
 2455

Cần Thơ: Xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo ứng phó với BÐKH TP. Cần Thơ triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó BÐKH giai đoạn 2015 - 2030

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ: từ năm 2021, thành phố đã tăng ngân sách đầu tư hỗ trợ khu vực nông thôn ứng phó với BĐKH thông qua việc xây dựng hệ thống công trình thủy lợi để chủ động điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng thích ứng với BĐKH, nâng cao chuỗi giá trị ngành nông nghiệp. Song song đó, bằng cách huy động từ ngân sách và các nguồn xã hội hóa, thành phố đã đầu tư nhiều hệ thống cấp nước sạch cho người dân nông thôn, chủ động nguồn nước ngọt sinh hoạt trong những tháng bị tác động của khô hạn,  xâm nhập mặn.

Từ năm 2021, thành phố đã tăng ngân sách đầu tư hỗ trợ khu vực nông thôn ứng phó với BĐKH. Ảnh minh họa

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng, chỉnh trang, đô thị thích ứng với BĐKH, TP. Cần Thơ đã từng bước giúp người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị hình thành và nâng cao ý thức chủ động thích ứng BÐKH, giảm thiểu thiệt hại trước tác động phức tạp của BÐKH và thiên tai, phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Để đảm bảo phát triển đô thị Cần Thơ bền vững, xứng tầm là đô thị hạt nhân, đô thị sinh thái ở trung tâm vùng ĐBSCL, ngày 11.1.2022, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND, triển khai thực hiện Ðề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch này đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố thích ứng với BĐKH. Đó là: nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, năng lực cán bộ lãnh đạo các cấp về chủ động ứng phó với BĐKH trong phát triển đô thị; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong công tác điều tra, đánh giá mức độ tác động của BĐKH đến phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn thành phố; triển khai tốt việc tích hợp nội dung ứng phó với BĐKH vào quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH, cảnh báo rủi ro vào chương trình, kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn thành phố; thực hiện chương trình nâng cấp đô thị, rà soát bổ sung nội dung, giải pháp kiểm soát phát triển đô thị thích ứng với BĐKH.

Đồng thời, rà soát, đề xuất với các bộ, ngành Trung ương điều chỉnh, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định liên quan đến phân loại đô thị, quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị phù hợp với điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán trong ứng phó với BĐKH trên địa bàn thành phố; hợp tác và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm ứng phó với BĐKH trong quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, nông thôn theo hướng bền vững; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật.