PN ·
2 năm trước
 3449

Công bố danh mục 11 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực môi trường

UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục 11 thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục 2 thủ tục hành chính thay thế; danh mục 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường.

11 thủ tục hành chính mới

Đây là nội dung Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Gồm có 6 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm: Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng, cho thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; cấp giấy phép môi trường; cấp đổi giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; cấp lại giấy phép môi trường.

Có 4 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, gồm: Cấp giấy phép môi trường; cấp đổi giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; cấp lại giấy phép môi trường. Còn lại thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã là tham vấn trong đánh giá tác động môi trường.

Có 2 thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm: Thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản….

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Thời hạn cấp phép môi trường

Việc cấp phép môi trường có thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trong đó thời hạn thẩm định hồ sơ, trả kết quả sau khi nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép môi trường tối đa là 10 ngày). Trong thời gian 15 ngày đối với các Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Đối với cấp lại giấy phép môi trường trong thời gian là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với các trường hợp: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ sản xuất (trừ trường hợp dự án đầu tư thay đổi đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường).

Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có thay đổi số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải làm phát sinh các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, phát sinh thêm thông số ô nhiễm mới vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải;

Tăng lưu lượng nước thải, bụi, khí thải làm gia tăng hàm lượng các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng mức độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn…

Ngoài ra, thời hạn cấp đổi giấy phép môi trường là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; cấp điều chỉnh giấy phép môi trường, thời hạn 15 ngày.

Hà Nội ban hành thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường, đây là nội dung quan trọng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn TP.Hà Nội.

Nguồn: Kinh tế Môi trường