Thành Phong ·
1 năm trước
 3754

Hà Nội xây dựng quy trình điện tử cải cách hành chính về môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phấn đấu 100% dịch vụ công được đưa lên trực tuyến mức độ 3, 4 , được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, tạo thuận lợi cho người dùng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ ngày 25/7, Hà Nội áp dụng Quyết định số 2583/QĐ -UBND về việc phê duyệt 11 quy trình nội bộ mới, 2 quy trình thay thế trong giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực môi trường; đồng thời, bãi bỏ 11 quy trình nội bộ ở lĩnh vực này.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, phê duyệt quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố.

Danh mục các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường có 8 quy trình, cấp huyện có 4 quy trình và 1 quy trình cấp xã.

Đáng chú ý, trong số 11 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường bị bãi bỏ có 8 quy trình thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, 2 quy trình cấp huyện và 1 quy trình cấp xã. Tất cả các quy trình này đều bị bãi bỏ tại Quyết định số 1040/QĐ - UBND ngày 25/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

Đó là các quy trình thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; cấp, cấp lại Sổ đăng ký thải chất thải nguy hại; vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường; tham vấn ý kiến trong quá trình đánh giá tác động môi trường.

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng và là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đạt được kết quả khả quan.

Sở đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính với nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thể chế hành chính; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa,” “một cửa liên thông”; hiện đại hóa hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính…hướng đến mục tiêu công khai, minh bạch thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính.

Hiện, các thủ tục hành chính được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở, niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Ghi nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận, huyện, thị xã, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai tại bộ phận “một cửa” thực hiện khá tốt.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, không chỉ cắt giảm 30-50% thời gian thực hiện thành phần hồ sơ tại các thủ tục, công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, bố trí cán bộ, lãnh đạo trực "đường dây nóng”, tiếp công dân, hướng dẫn công dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ, nâng cấp trang thiết bị hiện đại… cũng đã đáp ứng nhu cầu làm việc, giải quyết khối lượng hồ sơ lớn, đặc biệt, tạo bước chuyển quan trọng trong giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Nhiều lĩnh vực trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường được thành phố đánh giá cao. Cụ thể, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chỉ còn 12 ngày làm việc, giảm 3 ngày so với trước đây; thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn 14 ngày, lĩnh vực đo đạc bản đồ giảm từ 15 ngày xuống còn 7 ngày làm việc…

Nguồn: Kinh tế Môi trường