Thư Viện Pháp Luật ·
3 năm trước
 1310

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính TN&MT năm 2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về Tài nguyên và Môi trường và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

n cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày   tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Yêu cầu

a) Công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phải được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

c) Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác triển khai, thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng và đưa công tác này vào nề nếp; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

II. NHIỆM VỤ

1. Thu thập xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Điều tra, khảo sát thực tế tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với một số tổ chức, cá nhân để nắm thông tin về việc thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường.

3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

4. Xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020; báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong năm 2020.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường

a) Tổ chức làm việc với một số Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các cơ quan có liên quan và một số doanh nghiệp của địa phương để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các nội dung sau đây:

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường;

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường;

- Tình hình tuân thủ pháp luật về tài nguyên và môi trường.

b) Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật để qua đó nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc bất cập trong việc triển khai thi hành, áp dụng pháp luật vào thực tiễn; kịp thời xem xét, đánh giá và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tổ chức làm việc với một số Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan để kiểm tra, trao đổi về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường, tập trung vào một số nội dung sau:

a) Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luậtvề xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương;

c) Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia;giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

3. Tổ chức tập huấn, tọa đàm về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo, đo đạc và bản đồ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, xử lý vi phạm hành chính các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Tham gia tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức.

5. Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế:

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo Kế hoạch này;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020;

c) Cử cán bộ tham gia hoặc đề xuất cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức;

d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ lập dự toán chi tiết các nội dung theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 và các nhiệm vụ khác được giao chủ trì thực hiện trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

2. Trách nhiệm của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Vụ, Thanh tra Bộ:

a) Phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình; cử cán bộ có chuyên môn tham gia các Đoàn kiểm tra về theo dõi thi hành pháp luật chung của Bộ do Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức hoặc do Bộ Tư pháp chủ trì khi có yêu cầu;

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo chuyên đề thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

c) Báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực được giao phụ trách về Vụ Pháp chế để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Bộ.

3. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính:

a) Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ quản lý kinh phí chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành và phân bổ kinh phí theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 theo Kế hoạch.

c) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 của Bộ.

 

 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Quyet-dinh-3263-QD-BTNMT-2019-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-432032.aspx