Thư Viện Pháp Luật ·
3 năm trước
 913

Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2019

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bảng tổng hợp kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức công bố công khai kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1425-QD-BTNMT-2020-Ket-qua-hoat-dong-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-bien-hai-dao-2019-447541.aspx