Khánh An ·
2 năm trước
 2175

Khuôn viên, vỉa hè là công trình dân dụng hay hạ tầng kỹ thuật?

Công ty ông Hoàng Văn Tuyến (tỉnh Trà Vinh) lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình khuôn viên và vỉa hè cụm hành chính xã. Tổng dự toán công trình 400 triệu đồng. Ông Tuyến hỏi, công trình này thuộc loại dân dụng hay hạ tầng kỹ thuật?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Loại công trình xây dựng được xác định theo tính chất kết cấu và công năng sử dụng công trình.

Việc phân loại công trình được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP  ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng như sau:

“Điều 3. Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

1. Căn cứ tính chất kết cấu và công năng sử dụng, công trình xây dựng được phân loại như sau:

a) Theo tính chất kết cấu, công trình được phân thành các loại gồm: Nhà, kết cấu dạng nhà; Cầu, đường, hầm, cảng; Trụ, tháp, bể chứa, silô, tường chắn, đê, đập, kè; Tết cấu dạng đường ống; Các kết cấu khác;

b) Theo công năng sử dụng, công trình được phân thành các loại gồm: Công trình sử dụng cho mục đích dân dụng; công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp; Công trình cung cấp các cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật; Công trình phục vụ giao thông vận tải; Công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công trình sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh và được quy định chi tiết tại Phụ lục I Nghị định này.

Công năng sử dụng của công trình có thể được tạo ra bởi một công trình độc lập, một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục công trình có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên công năng chung. Dự án đầu tư xây dựng có thể có một, một số công trình độc lập hoặc tổ hợp công trình chính hoặc dây chuyền công nghệ chính. Công trình nằm trong một tổ hợp công trình hoặc một dây chuyền công nghệ là hạng mục công trình trong tổ hợp công trình hoặc dây chuyền công nghệ”.

Như vậy, phân loại công trình theo công năng sử dụng được quy định chi tiết tại Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Các hạng mục công trình vỉa hè, khuôn viên, bồn hoa… như ông Tuyến nêu được sử dụng phục vụ cho cơ quan hành chính xã. Cơ quan hành chính xã theo quy định tại Mục I Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP là công trình dân dụng. Vì vậy, các hạng mục công trình như ông nêu thuộc loại công trình dân dụng.

Theo Báo Chính Phủ