Phạm Oanh ·
2 năm trước
 1386

Kiên quyết xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra mất rừng

Đây là một nội dung quan trọng được quy định rõ tại Công văn 2887/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về rà soát số liệu và công bố hiện trạng rừng năm 2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp được quy định tại Khoản 4, Điều 102 Luật Lâm nghiệp.

phát triển rừng

Các địa phương cần thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên theo quy định để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên năm 2020 giảm so với năm 2019 cần rà soát, xác định và báo cáo cụ thế về vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm theo kết quả công bố hiện trạng mất rừng năm 2020.

Đồng thời, cần xác định nguyên nhân giảm; Xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra mất rừng; Chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; Thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên theo quy định để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Riêng đối với 6 địa phương chưa công bố hiện trạng rừng năm 2020 như: Bình Thuận, Tây Ninh, Cà Mau, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Bộ đề nghị UBND tỉnh, thành phố thực hiện công bố hiện trang rừng năm 2020; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc tham mưu quyết định ban hành công bố hiện trạng rừng theo quy định; Báo cáo nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất biện pháp khắc phục việc chậm ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng.

Nguồn: