TM ·
2 năm trước
 39514

Lâm Đồng: Tồn tại nhiều phản ánh liên quan đến tài nguyên – môi trường

Tại báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng tháng 2/2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn ghi nhận nhiều nội dung KNTC trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, môi trường.

Theo kết quả báo cáo tháng 2/2022 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thể hiện, đối với công tác tiếp công dân toàn tỉnh đã tiếp 108 lượt công dân với 173 người được tiếp, trong đó: tiếp thường xuyên 70 lượt/101 người, tiếp định kỳ 38 lượt/72 người, có 02 đoàn đông người/29 người. Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, môi trường… Qua tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Về công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết đơn KNTC, toàn tỉnh đã tiếp nhận 809 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 625 đơn đủ điều kiện xử lý với 64 đơn khiếu nại, 24 đơn tố cáo và 537 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền 26 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 552 đơn, tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 47 đơn (gồm 38 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo).

Lâm Đồng: Tồn tại nhiều phản ánh liên quan đến tài nguyên – môi trường - Ảnh 1
Nhiều sai phạm đất đai tại Lâm Đồng vẫn còn tòn tại, tạo ra nhiều hệ lụy và bức xúc cho người dân (Ảnh báo Đại Đoàn Kết).

Tổng số đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết (47 đơn nhận trong kỳ báo cáo và 198 đơn kỳ trước chuyển sang) là 245 đơn (206 đơn khiếu nại và 39 đơn tố cáo). Đến nay, đã giải quyết 30 đơn, gồm: 17 đơn khiếu nại (đạt 8,2%) và 13 đơn tố cáo (đạt 33,3%). Kết quả, trong 17 đơn khiếu nại đã giải quyết, có 2 đơn khiếu nại đúng (chiếm 11,7%), 1 đơn khiếu nại đúng một phần (chiếm 5,8%); 13 đơn khiếu nại sai (chiếm 76,4%) và 1 đơn khiếu nại được rút trong quá trình giải quyết (chiếm 5,8%); trong 13 đơn tố cáo đã giải quyết, có 2 đơn tố cáo đúng (chiếm 15,3%); 11 đơn tố cáo sai (chiếm 84,6%).

Trong tháng, tổng số quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật phải tổ chức thực hiện là 13 quyết định đang tổ chức thực hiện. Tổng số kết luận nội dung tố cáo phải thực hiện là 7 kết luận, trong đó đã thực hiện 1 kết luận, còn 6 kết luận đang thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra hành chính, trong tháng, toàn ngành Thanh tra Lâm Đồng đã thực hiện 31 cuộc thanh tra hành chính (triển khai trong kỳ 3 cuộc và kỳ trước chuyển sang 28 cuộc), trong đó có 17 cuộc theo kế hoạch và 14 cuộc đột xuất. Đến nay, đã kết thúc và ban hành kết luận đối với 08 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm với số tiền 157,2 triệu đồng. Các sai phạm chủ yếu trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng kinh phí… Kết thúc thanh tra, đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước với số tiền là 149,4 triệu đồng, xử lý khác 7,8 triệu đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 48 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 44 tổ chức và 94 cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm, các cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 764,41 triệu đồng, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực giao thông - vận tải; Y tế; Thông tin - truyền thông; Nông nghiệp và phát triển nông thôn ...

Ngoài ra, trong tháng 2/2022, công tác phóng chống tham nhũng cũng được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thanh tra tỉnh tiếp tục tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 do các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến. Ban hành 30 kết luận xác minh tài sản thu nhập; Chuẩn bị các thủ tục để bốc thăm, xây dựng kế hoạch xác minh tài sản thu nhập 2022 và tiếp tục theo dõi công tác quản lý Nhà nước về PCTN.

Công tác Thanh tra trong tháng 2/2022 đạt được nhiều kết quả và đã góp phần chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai phạm trên các lĩnh vực, khắc phục chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN; Góp phần phát triển KT-XH của địa phương…

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra vẫn ghi nhận còn tồn tại, khó khăn như việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trong tháng còn chậm.

Thanh Tùng

NGUỒN: Kinh tế Môi trường