Ngọc Sang ·
1 năm trước
 3681

Long An: Quyết liệt trong việc đóng cửa mỏ các hầm đất đã khai thác xong

Trước việc còn 188 hầm đất chưa thực hiện đóng cửa mỏ, chưa hoàn thành chỉnh lý biến động đất, thu hồi đất... UBND tỉnh Long An đã yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp huyện tập trung thực hiện ngay các nội dung được giao để sớm đóng cửa các hầm đất này.

Theo UBND tỉnh Long An, thời gian qua, các địa phương đã triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 về kế hoạch thực hiện đóng cửa mỏ các hầm đất đã khai thác xong và Công văn số 4844/UBND-KTTC ngày 12/8/2020 về việc xử lý các vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng các hầm đất đã khai thác xong trên địa bàn tỉnh.

Sau khi các Quyết định được ban hành, tỉnh Long An đã thu hồi và chỉnh lý về đất đai 441 hầm đất (707 ha); các hầm đất còn lại đang được các địa phương tiếp tục thực hiện chỉnh lý đất đai và thu hồi đất. Đồng thời, các địa phương đã tập trung đo đạc xác định mốc ranh làm cơ sở đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương đấu giá đất mặt nước, có 02/10 địa phương được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương gồm: huyện Tân Thạnh với 10 hầm đất, diện tích khoảng 34 ha (văn bản số 7793/UBND-KTTC ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh); huyện Thủ Thừa với 04 hầm đất, diện tích khoảng 11 ha (văn bản số 12069/UBND-KTTC ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh).

Mặc dù đã quyết liệt thực hiện, nhưng thực tế tiến độ thực hiện việc đóng của mỏ các hầm đất đã khai thác xong còn rất chậm và chưa hoàn thành đúng tiến độ. Theo UBND tỉnh Long An,  hiện còn khoảng 188 hầm đất chưa hoàn thành chỉnh lý biến động đất đai, thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lập thủ tục đóng cửa mỏ; chưa xây dựng phương án đấu giá đất mặt nước đối với các trường hợp đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đấu giá cho thuê đất mặt nước; chậm đề xuất danh sách hầm đất để đấu giá cho thuê đất mặt nước,... dẫn đến công tác quản lý hầm đất tại các địa phương chưa thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2020.

Long An quyết liệt trong việc đóng cửa mỏ các hầm đất đã khai thác xong 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đóng cửa mỏ và đấu giá cho thuê đất mặt nước tại các hầm đất đã khai thác xong theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Long An đã yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tập trung thực hiện ngay các nội dung để hoàn thành đóng cửa mỏ các hầm đất khai thác xong để bàn giao địa phương quản lý, chậm nhất đến ngày 30/11/2022 phải thực hiện xong.

Cụ thể, đối với các hầm đất chưa hoàn thành đóng cửa mỏ, UBND tỉnh Long An giao UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉnh lý biến động đất đai, thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4844/UBND-KTTC ngày 12/8/2020 và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1378/STNMT-TN ngày 20/3/2020; UBND cấp huyện phải xác định công tác đóng cửa mỏ các hầm đất theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của địa phương để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Còn đối với các hầm đất đã hoàn thành đóng cửa mỏ, UBND tỉnh Long An giao UBND cấp huyện thực hiện ngay việc đo đạc xác định diện tích, cắm mốc ranh cụ thể, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các hầm đất gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lập danh sách đề xuất đấu giá cho thuê đất mặt nước đối với các hầm đất trên theo đúng quy định để tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước, tránh lãnh phí tài sản công; UBND cấp huyện phải đảm bảo "đất sạch" tại các hầm đất trước khi đề xuất cho chủ trương đấu giá cho thuê đất mặt nước. 

Bên cạnh đó, đối với các hầm đất đã được UBND tỉnh Long An cho chủ trương đấu giá cho thuê đất mặt nước, tỉnh Long An yêu cầu UBND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phương án đấu giá và các thủ tục tiếp theo để tổ chức triển khai đấu giá cho thuê đất mặt nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4844/UBND-KTTC ngày 12/8/2020 và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp chậm tiến độ hoàn thành các nội dung trên làm ảnh hưởng đến công tác quản lý hầm đất trên địa bàn, nhất là ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và an toàn của người dân xung quanh khu vực hầm đất thì Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Đồng thời, để đảm bảo chấp hành Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện đóng cửa mỏ các hầm đất đã khai thác xong trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thị xã yêu cầu hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phát huy và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trả lại đất theo hướng dẫn của UBND cấp xã; thực hiện xử lý hành chính đối với các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức không chấp hành theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, địa phương cần thực hiện tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường trong công tác đóng cửa mỏ tại các hầm đất, cũng như góp phần bảo vệ sự an toàn của người dân sống xung quanh khu vực hầm đất chưa được đóng cửa mỏ.