Xuân Hoà ·
3 năm trước
 4739

Các doanh nghiệp sử dụng đất như thế nào khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước?

Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 03 hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Ngày 12/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

phhương án sử dụng đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Điều 2 của thông tư quy định cụ thể như sau:

Tình hình hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa. Doanh nghiệp lập báo cáo hiện trạng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp gửi cơ quan chủ quản phê duyệt bao gồm: Tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn và tài sản gắn liền với từng thửa đất; hình thức, diện tích sử dụng đất theo từng hình thức; thời hạn sử dụng đất; diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất đã giao, cho thuê, cho mượn, góp vốn, liên doanh, liên kết, hợp tác không đúng quy định của pháp luật...

 Đề xuất phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.

So sánh, đối chiếu phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có), phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với diện tích đất có thay đổi so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương (nếu có) hoặc khác với mục đích sử dụng đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 28/6/2021.

Nguồn