Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bảo vệ và phát triển rừng bền vững

      Chủ trương giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững của Đảng và Nhà nước; nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế của người dân.