Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: 85% lượng chất thải nhựa phát sinh được xử lý

      Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam. Một trong những mục tiêu cụ thể của đề án là phấn đấu đến năm 2025 sử dụng 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy; bảo đảm thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh.