Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường

      Theo Điều 133, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường.