21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường

      Theo Điều 140, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường.