Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chặn đề xuất trung cầu dân ý

      Thượng viện Pháp với đa số cánh hữu đã thông qua dự thảo Hiến pháp lần thứ hai, trong đó khái niệm "đảm bảo" trong nội dung liên quan đến vấn đề khí hậu vẫn bị loại bỏ.