Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chi phí điều trị covid-19

      Câu hỏi: Tôi muốn hỏi rằng đối tượng F1 đi cách ly tập trung phải thanh toán những loại phí nào? Và trong thời gian cách ly nếu phát hiện nhiễm Covid-19 thì chi phí điều trị cho F0 ra sao?