Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chính sách của nepal

      Bài viết giới thiệu quá trình phát triển thủy điện ở Nepal nhằm đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 một cách bền vững vào năm 2045 như Chính phủ của quốc gia này đã cam kết tại COP26.