ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: cổ phần nhà nước

   Khối ngân hàng tư nhân và ngân hàng cổ phần Nhà nước đang xúc tiến kế hoạch bán cổ phần cho đối tác nước ngoài thông qua các đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
   Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng giai đoạn 2021-2025 tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ cần đảm bảo tối thiểu như hiện tại (99,47%), trong khi VIMC đề xuất giảm tỷ lệ này xuống 65%.