21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: công nghiệp khai khoáng

      Theo Kế hoạch, có 5 nội dung cần điều chỉnh, bổ sung ở các mục I.1, I.2, II.2; mục III và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 124/KH-UBND.