ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đại tây dương cổ đại

      Bạn có biết: Bắc Băng Dương vào 56 triệu năm trước vốn thuộc về Đại Tây Dương cổ đại. Nhưng sự kiện gì đã khiến Bắc Băng Dương bị tách ra như hiện nay?