Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

      Theo điều 110, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Điều kiện hoạt động quan trắc môi trường