Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: doanh nghiệp ngừng hoạt động trong tháng 11

      Trong tháng 11, có 4.510 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 6.598 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.443 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.