Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: giá nước sạch sinh hoạt

      Theo quy định mới, khung giá nước sạch ở đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 giá tối thiểu là 3.500 đồng/m3 và giá tối đa là 18.000 đồng/m3.