ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: giảm tiền nước

      Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Đứng trước thực trạng đó, Hà Nội đã giảm 100% tiền nước cho cơ sở điều trị Covid-19 và người nghèo.