Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: khẩu trang đã qua sử dụng

      1 km đường hai làn xe nếu được làm bằng vật liệu kết hợp với khẩu trang tái chế, sẽ cần đến ba triệu khẩu trang qua sử dụng, giải quyết được lượng lớn khẩu trang thải ra ngoài môi trường. Trong hoàn cảnh mỗi ngày quá nhiều khẩu trang đang được thải ra môi trường do dịch bệnh Covid-19, thì đây cũng là một ý tưởng đáng suy xét?