Giải golf

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam

   Ngày 13/4, tại TP. HCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan tổ chức Hội thảo “Chiến lược thành phố thông minh Việt Nam - thành quả và thách thức”.
   “Tạp chí Kinh tế Môi trường là một trong những cơ quan báo chí tiêu biểu của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), là lá cờ đầu trong việc đưa tin theo đúng tôn chỉ mục đích…”, TSKH.Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA
   Trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
   Ngày 16/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 (khóa VIII).