Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: một tỷ cây xanh

      Hưởng ứng Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, Hội An sẽ trồng mới 25.000 cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương.