ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ngăn ngừa và xử lý chất thải

      Thông qua thiết kế sinh thái hoặc áp dụng mô hình cược tiền đổi vỏ, các công ty có thể làm cho bao bì hoặc sản phẩm tồn tại lâu hơn và ít tạo ra chất thải hơn.