ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ngành mũi nhọn

      Hà Nội kỳ vọng trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, diện tích canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ sẽ chiếm ít nhất 1,5% tổng diện tích đất nông nghiệp hiện có của toàn TP. Đến năm 2030, con số này sẽ đạt từ 2,5-3% tổng diện tích đất trồng trọt.