ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: nguy cơ ô nhiễm biển việt nam

      Biển chứa đựng tiềm năng rất lớn cho phát triển du lịch, cung cấp nguồn lợi sinh vật biển. Tuy nhiên, sự gia tăng các nguồn thải từ lục địa khiến môi trường biển đang có xu hướng suy giảm nghiêm trọng.