Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

   Vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP.HCM.
   Tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP, Chính phủ chính thức ban hành quy định sửa đổi theo hướng tổng số tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 4 quý không thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm.