ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ô nhiễm môi trường tại xã nghề văn môn

      Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có Văn bản số 1876/UBND-NN.TN về việc tiếp tục xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn (Yên Phong).