ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: phân biệt đối xử về giới

      Hương ước, quy ước luôn đóng vai trò quan trọng trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội ở cộng đồng dân cư. Bởi vậy, mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.