ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: phòng chống thiên tai trong phát triển du lịch

   Nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, ĐBSCL cần phải xây dựng chiến lược, kế hoạch, lộ trình cụ thể để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách hành động.
   Bộ VHTT&DL vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó nhấn mạnh việc lồng ghép các nội dung về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phát triển du lịch.