Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: phục hồi bền vững các hệ sinh thái tự nhiên

      Việc xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để đa dạng sinh học được bảo tồn, phục hồi, phát triển bền vững.