ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: pin sinh học bioo

      Công ty khởi nghiệp sinh học Bioo của Tây Ban Nha mới đây đang phát triển một loại pin sinh học sử dụng vi sinh vật để tạo ra điện, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.