Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: quy định về quan trắc nước thải

      Theo điều 111, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về quan trắc nước thải.