ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sản xuất dầu và khí đốt

      Các nước giàu phải chấm dứt sản xuất dầu và khí đốt vào năm 2034 để có một quá trình chuyển dịch công bằng vì mục tiêu giữ mức tăng nhiệt ở ngưỡng 1,5°C; Các nước nghèo phụ thuộc vào nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch cần thêm thời gian để chấm dứt sản xuất và cần sự hỗ trợ tài chính để đạt được mục tiêu này.