ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sản xuất nhựa

      Việc sản xuất nhựa đang có xu hướng phát thải nhiều khí nhà kính hơn so với các nhà máy nhiệt điện than, điều này đang làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết biến đổi khí hậu.