Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sự nguy hại từ các hóa chất bảo vệ thực vật

      Tình trạng ô nhiễm nguồn nước đang diễn ra khá trầm trọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Trong đó, vi sinh vật và các hóa chất bảo vệ thực vật là một trong những tác nhân chính.