Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tập đoàn gfs

      "Sản xuất cấu kiện tiền chế trong lĩnh vực xây dựng" là một bản tham luận ấn tượng mà Tập đoàn GFS đã đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị "Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng" do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức ngày 15/09/2021 vừa qua.