21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: thanh tra bảo vệ môi trường

   Nhằm đánh giá hoạt động bảo vệ và phục hồi môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh, một số tỉnh, thành phố đang triển khai kế hoạch thanh kiểm tra nhiều nhóm đối tượng.
   Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra 392 đơn vị, tổ chức.
   Theo Điều 160, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường, kiểm toán môi trường