ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: top 9 sự kiện nổi bật ngành tn&mt

      Các cam kết hành động của Việt Nam tại COP26, Khu dữ trữ sinh quyển Núi Chúa và Kon Hà Nừng thành Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, Cần Thơ đoạt Giải thưởng thành phố bền vững môi trường ASEAN,…là 1 trong số các sự kiện nổi bật của ngành TN&MT năm 2021.