21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: turbine gió khổng lồ

      Turbine khổng lồ cao 264 m có thể sản xuất 80.000 MWh điện mỗi năm, đủ cung cấp điện cho 20.000 hộ gia đình.