ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xanh hóa năng lượng

      Chuyển dịch năng lượng không chỉ là vấn đề của nội bộ ngành năng lượng, mà chính là chuyển đổi toàn bộ nền kinh tế từ mô hình thâm dụng nhiều năng lượng sang mô hình sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.