Song Vũ ·
1 năm trước
 2670

Vi phạm về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thiếu chế tài xử lý

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2021. Nội dung trong báo cáo nêu rõ: Năm 2021, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; đồng thời với sự xuất hiện và bùng phát đại dịch Covid-19 trên toàn cầu đã tác động không nhỏ đến công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Thiếu chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên…là một trong những khó khăn trong việc quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. (Ảnh minh họa).

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm và chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành liên quan và chính quyền 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển… công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đã được triển khai tích cực và đã đạt được nhiều kết quả tốt.

Mặt khác, việc quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo còn một số khó khăn, vướng mắc như: Hiện đang còn thiếu chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, trong khi dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính riêng trong lĩnh vực này chưa được Chính phủ ban hành; còn có những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động lấn biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội do Nghị định quy định về hoạt động lấn biển đang trong quá trình triển khai xây dựng;

Còn thiếu các quy định kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở xác định diện tích công trình trên biển khi giao khu vực biển đối với các dự án khai thác năng lượng gió trên biển; cơ chế kiểm tra, giám sát trong quá trình nhận chìm chưa được phân định rõ ràng do chủ dự án thực hiện, chịu trách nhiệm hoặc các cơ quan quản lý nhà nước giám sát độc lập…

Về việc này, tại văn bản số 5657/VPCP-NN, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển nghiên cứu báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo phạm vi chức năng và thẩm quyền của mình. Trong đó, Bộ Công Thương sớm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật công trình trên biển, bao gồm các công trình khai thác năng lượng tái tạo trên biển.

Cùng với đó, Các Bộ, ngành, địa phương có biển phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án điện gió ngoài khơi đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức việc phân định ranh giới hành chính trên biển trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.