Trần Linh ·
2 năm trước
 2364

Hà Nội rút ngắn tiến độ lập quy hoạch thành phố từ 24 tháng xuống còn 18 tháng

Về triển khai công tác lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, việc lập Quy hoạch thành phố sẽ rút ngắn thời gian từ 24 tháng còn khoảng 18 tháng (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về triển khai công tác lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, kế hoạch gồm nội dung: Rà soát, đánh giá công tác quy hoạch của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020; xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố; lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Về tiến độ, việc lập Quy hoạch thành phố sẽ rút ngắn thời gian từ 24 tháng còn khoảng 18 tháng (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch); song song với tiến độ lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

quy hoạch Hà Nội

Việc lập Quy hoạch thành phố sẽ rút ngắn thời gian từ 24 tháng còn khoảng 18 tháng (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch); song song với tiến độ lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, UBND thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập Quy hoạch thành phố.

Các cơ quan, đơn vị sẽ phải đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành thực hiện các quy hoạch Thành phố thời kỳ 2011- 2020; tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đánh giá các vấn đề tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân (khách quan và chủ quan) trong quá trình triển khai thực hiện; Phân tích những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu xây dựng phát triển Thủ đô sắp tới cũng như đưa ra các kiến nghị và đề xuất.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về nội dung rà soát, đánh giá công tác quy hoạch của thành phố giai đoạn 2011-2020; tham mưu cho UBND thành phố trong tổ chức lập, trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch và lập Quy hoạch…