Ngọc Lan ·
23 tuần trước
 2401

Bình Thuận cần gần 40 ngàn tỷ đồng để thực hiện kết hoạch phát triển nhà ở

Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2025 vừa được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành, địa phương này cần tổng nguồn vốn là 37.468 tỉ đồng để phát triển nhà ở.

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu phát triển nhà ở của tỉnh Bình Thuận được xác định, việc phát triển nhà ở phải gắn với phát triển thị trường bất động sản nhà ở, phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của địa phương và tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; phát triển nhà ở trên cơ sở sử dụng tiết kiệm các nguồn lực, đặc biệt là tài nguyên đất đai.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng chú trọng việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà chung cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, nhằm giải quyết cơ bản yêu cầu về nhà ở cho người dân đặc biệt là tại khu vực đô thị; phấn đấu phát triển nhà ở khu vực nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bình Thuận cần gần 40 ngàn tỉ để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Đối với chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu năm 2022, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, diện tích nhà ở tối thiểu 8,8 m2 sàn/người; diện tích nhà ở khoảng 30.127.858 m2 sàn; diện tích nhà ở bình quân đạt 24 m2 sàn/người. Tổng nhu cầu vốn cần để thực hiện khoảng 7.417,25 tỉ đồng. Dự báo đến năm 2025, tỉnh cần phấn đấu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người; diện tích nhà ở khoảng 34.566.560 m2 sàn; diện tích nhà ở bình quân đạt 27 m2 sàn/người.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, sau khi đánh giá tình hình thực tế của địa phương, tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phát triển nhà tại Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 với tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng là khoảng 6.662.792 m2 sàn. Cụ thể, diện tích sàn nhà ở đầu tư xây dựng cho loại hình như sau: nhà ở thương mại 800.000 m2 sàn; nhà ở tái định cư 495.000 m2 sàn; nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 5.000 m2 sàn; nhà ở xã hội 595.000 m2 sàn; nhà ở dân tự xây 4.767.792 m2 sàn.

Đối với tỷ lệ xây dựng nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở, tỉnh phấn đấu phải đạt trên 30% tổng diện tích phát triển nhà ở của dự án, khoảng 250.000 m2 sàn; tỷ lệ nhà ở riêng lẻ trong các dự án dưới 70% tổng số căn nhà phát triển dự án. Bên cạnh đó, diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê đạt tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê, tương đương khoảng 119.000 m2 sàn.

Cũng theo Kế hoạch phát triển nhà tại Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 thể hiện, dể thực hiện kế hoạch đặt ra, tổng nhu cầu vốn sẽ cần là 37.468 tỉ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại khoảng 9.200 tỉ đồng; nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức khoảng 24 tỉ đồng; nhà ở xã hội khoảng 4.493 tỉ đồng; nhà ở tái định cư khoảng 2.327 tỉ đồng; nhà ở dân tự xây khoảng 21.425 tỉ đồng.

Kế hoạch phát triển nhà tại Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 cũng xác định rõ, việc phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng…; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn của các hộ gia đình; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội… và một phần từ ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt, vốn ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở là khoảng 1.370 tỉ đồng.